Vi levererar tjänster och service åt kommunens invånare


Umeå Kommunföretag, UKF, är moderbolag för Umeå kommuns samtliga aktiebolag. De kommunägda bolagen bedriver verksamhet som levererar service och tjänster åt kommunens invånare; bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, hamnanläggningar, parkering och kulturutbud. Exempel på bolag som ingår i koncernen är Umeå Energi, VAKIN/UMEVA, Bostaden, INAB och Västerbottens museum. 
 
Fredrik Lundberg, VD och koncernchef, beskriver det som att Umeå Kommunföretag vilar på fyra viktiga ben: kollektivtrafiken, ungt entreprenörskap, administrationen av koncernen samt ägandet av dotterbolagen. 
— Det första benet är ansvaret för att kollektivtrafiken fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vi anlitar en extern leverantör för dessa ändamål. Ett annat uppdrag är att medverka till utvecklingen av unga entreprenörer genom att erbjuda personal och lokaler. Denna verksamhet drivs av BIC Factory. Det tredje benet är ledningen och det administrativa arbetet med koncernen. Och det sista men kanske största benet är ägandet av dotterbolagen, där bolagskoncernen också är internbank.


vinsterna fördelas mellan bolagen


De bolag som ägs av kommunen till 25 procent eller mer, lyder under moderbolagets direktiv. I koncernens uppdrag ligger också att hjälpa företagen med företagsledning, utbildning och finansieringsfrågor. Samtliga bolag lever av egna intäkter, det vill säga utan skatteintäkter. Eventuell vinst går tillbaka till kunderna i form av underhåll och utveckling. Ett bolag som gör vinst bidrar till andra verksamheter under bolagshatten som inte är lika inkomstbringande, exempelvis till kollektivtrafiken.

 — Idén med kommunala bolag har funnits sedan 80-talet. Vissa bolag avslutas och försvinner, medan nya hela tiden uppstår. Bolagen har bra tider nu, de levererar det som förväntas enligt instruktionen. Här i Umeå ligger vi också långt fram när det gäller hållbarhet. Miljötänket är utbrett inom hela kommunen.

innovation och hållbara lösningar


Koncernen ska satsa på innovativa och ekonomiskt intressanta lösningar som bidrar till både regional tillväxt och hållbar utveckling. Därför används exempelvis både elbussar och elbilar inom bolagen.

 — Umeå kommunföretags uppdrag är att ombesörja att medborgarna får den kvalitét som efterfrågas, nu och i framtiden.

Fredrik Lundberg, VD / KONCERNCHEF

090-16 22 55

070-300 84 56

E-post - Klicka här

organisation och styrning

årsredovsningar


2019PDF

2018PDF
2017PDF