PRESSSMEDDELANDE:

VDL får i uppdrag att leverera 25 elledbussar till Umeås stadstrafik


Umeå Kommunföretag – UKF – har genomfört en upphandling av 25 elledbussar med tillhörande laddinfrastruktur. Efter en utvärderingsprocess har UKF:s styrelse valt att tilldela VDL uppdraget.


Leveransen omfattar 25 elledbussar för linjetrafiken i Umeå stad. Utöver bussarna skall leverantören även leverera laddstationer för snabbladdning av bussarna vid tre änhållplatser samt ett system för långsamladdning vid bussdepån. Elbussarna kommer att trafikera linjerna 1 och 8 – norrlands största busslinjer. Den sammanlagda bruttokostnaden uppgår till nära 200 Mkr.


”Eldrift är avsevärt energieffektivare än andra möjliga driftformer, ger miljövänliga och tysta bussar oss också möjlighet att låta staden växa i centrala områden vilket varit omöjligt med traditionell dieselteknik. Inköpet av 25 ytterligare elledbussar är alltså också en viktig förutsättning för att utveckla en tätare och mer energismart stad” berättar Hans Lindberg styrelseordförande för Umeå Kommunföretag.


VDL har en bred och gedigen erfarenhet av elbussystem motsvarande det som kommer att levereras till Umeå. För leverans av laddstationerna kommer VDL att samverka med Heliox. Totalt har de fram till idag levererat över 250 elledbussar och över 100 snabbladdningssystem runt om i europa.


Upphandlingen har genomförts i mycket nära samarbete med Länstrafiken i Västerbotten AB och Transdev Sverige AB eftersom det blir Transdev Sverige AB som idag är Länstrafikens avtalspart och utför trafiken i Umeå stad som kommer köra de nya elbussarna.


”Transdev har bl a bidragit med sin gedigna kunskap och erfarenhet vad gäller eldrift samt utformning av fordon och laddinfrastruktur”, säger Fredrik Forsell kollektivtrafikchef i Umeå kommun.


Anbuden har utvärderats med beaktande av pris och kvalité utifrån en sammanvägd bedömning.”Vi har upplevt en god konkurrens med konkurrenskraftiga priser. Umeås stadstrafik är mycket intressant, med en mycket positiv resandeutveckling och flera intressanta satsningar under de senaste åren varav satsningen på elbussar rönt intresse såväl nationellt som internationellt”, fortsätter Fredrik Forsell.


Den fortsatta elektrifieringen i Umeå underlättas av att kommunen fått statsbidrag via Klimatklivet vilket täcker 40 % av laddinfrastrukturens kostnader. Det kommer även att ansökas om bidrag för bussarna via den s k elbusspremien vilket gör att hela den tillkommande elbussatsningen - i den bästa av världar - kan finansieras till nära 25 % via statliga bidrag.


”De nya elbussarna i Umeå kommer påverka kollektivtrafikens miljöpåverkan i positiv riktning. Tillsammans med alla parter arbetar vi mot målet att all annan trafik i länet också ska vara helt fossilfri år 2025 och detta är ett viktigt steg i rätt riktning” säger Harriet Söder, vd Länstrafiken i Västerbotten AB.


De första elledbussarna på linjerna 1 och 8 kommer preliminärt att rulla på Umeås gator i juni 2019.Mer information:

Länstrafiken i Västerbotten AB:

Harriet Söder - VD

Tel 0950-23924

harriet.soder@lanstrafikeniac.se


Umeå Kommunföretag AB:

Fredrik Forsell - Kollektivtrafikchef Umeå kommun

Tel 090-162236

fredrik.forsell@umea.se


Transdev Sverige AB:

Johnny Struwe - Fleet Manager

Tel 08-629 50 65

johnny.struwe@transdev.se