Nu söker vi - Dataskyddsombud/jurist till Umeå kommunkoncern

Arbetsuppgifter

Din roll är att vara dataskyddsombud inom Umeå kommunkoncern, innebärande att du ska kontrollera att de kommunala bolagen behandlar personuppgifter på ett lagenligt sätt samt informera, utbilda och ge råd om dataskyddsförordningen och annan tillämplig lagstiftning till dessa bolag. Arbetet innebär att du ska ha ett tätt samarbete med respektive kommunbolags dataskyddskoordinatorer, stödja och ge råd till bolagen och dess anställda inom området samt bistå kommunbolagen att ta fram styrande dokument för ändamålet. Vidare ska du fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen i frågor som rör behandling av personuppgifter.

I tjänsten ingår även att tillsammans med koncernjuristen bistå de kommunala bolagen med juridiskt biträde i olika, framför allt, affärsrättsliga frågor.


Sett över tiden beräknas uppgiften som dataskyddsombud att omfatta ca 50 % av arbetstiden och 50 % utgöra juridiskt arbete, men inledningsvis kommer dataskyddsfrågorna att uppta merparten av tjänsten.