Kvarkenhamnar AB


Kvarkenhamnar AB är ett nytt gemensamt hamnbolag för Umeå och Vasa som startade den 1 januari 2015. Det ägs gemensamt av Vasa Stad och Umeå Kommunföretag AB och kommer att marknadsföras under det internationella namnet Kvarken Ports.


Denna utökade samverkan bedöms kunna effektivisera och förstärka affärsutvecklingen och leda till ökade volymer av gods och passagerare över Kvarken. Kvarken Ports ska erbjuda ett brett utbud av tjänster, anpassade till såväl näringslivets som privatresenärernas behov. Samarbetet ger också stordriftsfördelar inom bland annat infrastruktur, marknadsföring och administration samt möjligheter till ökad konkurrensförmåga.


Kvarken Ports hyr hamnanläggningarna av respektive ägare, Umeå Hamn AB och Vasa stad. Det rör sig om markområden med tillhörande byggnader, farleder, kajer, järnvägsanläggningar och kranar. Bolaget ska koncentrera sig på hamndrift, alltså vedertagna hamnoperationer och kompletterande service i form av lagring, passagerarservice med mera.

Kontakt

Kvarken Ports

Umeå Hamn (huvudkontor)
090 - 16 32 80


Vasa Hamn
(lokalkontor, Finland)

+358 (0)6-325 11 11


ledning

STYRELSEORDFÖRANDE

Gunnar Dahlberg

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Teijo Seppelin

Mer information